Subscribe Now
Trending News

تاریخ موسیقی

آخرین مطالب

پذیرایی شاه عباس صفوی از ولی‌محمدخان، فرمانروای اشترخانی بخارا. (دیوارنگاره‌ای در چهل‌ستون اصفهان)
تاریخ موسیقی
آرمین پرنیان

سازهای گُم‌شده و سرگذشت موسیقی در ایران

موسیقی در ایران پیشینه‌ای کهن و تنوّعی چشم‌گیر دارد و بسیاری از پژوهش‌گران، ایران را خاست‌گاه موسیقیِ خاورمیانهٔ باستان می‌دانند.

اسناد و مدارک زیادی نشان‌دهندهٔ این‌ست که موسیقی در پهنهٔ فرهنگیِ ایران، شکل‌های مختلفی در اجرا داشته و در جنبه‌های گونه‌گون زندگیِ روزمرّه جریان داشته‌است.

در این‌میان تنوّع گستردهٔ سازها حیرت‌انگیز می‌نماید. اما عواملی باعث حذف بسیاری از این سازها شده‌است.

ادامه مطلب