ردیف مکتب صبا
Loading...
ردیف مکتب صبا-طینوش بهرامی
ردیف مکتب صبا
طینوش بهرامی
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
پرسش و پاسخ و مقدمه
مشاهده رایگان
۱پرسش و پاسخ در مورد ردیف مکتب صبا
در پرسش و پاسخ پیش رو سوالاتی که ممکن از در مورد این ردیف برای مخاطب ایجاد شود از استاد بهرامی پرسیده شده و پاسخ های ایشان در این ویدئو آمده است
۲۳:۲۰
۲مقدمه
استاد بهرامی از استاد صبا و در مورد ردیف فعلی که بر اساس گنیجینه ردیفی استاد صبا خلق شده است می گوید.
۰۹:۲۱
آواز اصفهان
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
اجرا و توضیح «درآمد، سینه مال و کرشمه» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲
اجرا و توضیح «جامه دران» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
اجرا و توضیح «بیات راجع» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۰۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
اجرا و توضیح «سوز و گداز» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۱۳:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۵
اجرای کامل آواز اصفهان از ابتدا تا انتها
۱۰:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز دشتی
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۶
اجرا و توضیح «درآمد اول و کرشمه» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۷
اجرا و توضیح «حاجیانی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۲:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۸
اجرا و توضیح «عشاق تا گیلکی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۹:۱۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۹
اجرا و توضیح «گیلکی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۰
اجرا و توضیح «آواز غم انگیز» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۱
اجرا و توضیح «دشتستانی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۲
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۱:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۳
اجرا و توضیح «دیلمان و سارنج» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۱۴
اجرای کامل آواز دشتی از ابتدا تا انتها
۱۱:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز افشاری
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۵
اجرا و توضیح «درآمد اول» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۲۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۶
اجرا و توضیح «درآمد دوم» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۷
اجرا و توضیح «قرایی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۸
اجرا و توضیح «رهاوی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۹
اجرا و توضیح «نحیب و عراق» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۰
اجرا و توضیح «تخت طاقدیس» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۲۱
اجرا و توضیح «صدری» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۲۲
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۳۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۲۳
اجرای کامل آواز افشاری از ابتدا تا انتها
۰۸:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز ابوعطا
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۴
اجرا و توضیح «درآمد» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۵
اجرا و توضیح «کرشمه» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۲۶
اجرا و توضیح «سیخی» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲۷
اجرا و توضیح «حجاز» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۲:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۲۸
اجرا و توضیح «کرشمه حجاز» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۹
اجرا و توضیح «گبری» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۰
اجرا و توضیح «خسرو و شیرین» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۳۱
اجرا و توضیح «چهارباغ» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۳۲
اجرای کامل آواز ابوعطا از ابتدا تا انتها
۰۹:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز بیات ترک
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۳۳
اجرا و توضیح «درآمد» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۳۴
اجرا و توضیح «حزین» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۰۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳۵
اجرا و توضیح «دوگاه» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۶
اجرا و توضیح «قطار» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۷
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۸
اجرای کامل آواز بیات ترک از ابتدا تا انتها
۱۰:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
دستگاه شور
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۳۹
کوک دستگاه شور در این آموزش «دو سل لا ر» است. اما شیوه کوک کردن بایستی از روش متفاوتی از ابزار تیونر انجام شود. این روش در این ویدئو توضیح داده شده است.
۰۵:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۴۰
اجرا و توضیح «درآمد خارا» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۱۰:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۴۱
اجرا و توضیح «اوج» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴۲
اجرا و توضیح «شهناز» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۴۳
اجرا و توضیح «رضوی» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۴۴
اجرا و توضیح «حسینی» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۴۵
اجرا و توضیح «فرود» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۰۳
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

ردیف مکتب صباطینوش بهرامی
اکنون شاهد یک اتفاق تاریخی و بسیار مهم در موسیقی ایرانی هستیم. ساز سه تار دارای یک ردیف جدید شده است. استاد طینوش بهرامی با سالیان متمادی پژوهش هایی که بر شخصیت و فعالیت های استاد ابوالحسن خان صبا داشته اند؛ اکنون موفق به ترجمه ردیف مکتبی ایشان برای ساز سه تار شده اند. ارائه یک ردیف جدید برای سه تار امکانات جدید و جذابی را در اختیار نوازندگان و آهنگسازان می گذارد تا بتوانند موسیقی هایی بسیار بدیع و زیبا خلق کنند.

سوالات متداول

کوک مورد استفاده در این ردیف چیست؟
نظرات کاربران
۴.۹/۵۲۳ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۹۲۳ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
علیرضا منصورکیایی
ممنون از استاد بهرامی عزیز که عالی وکامل دروس رو ارائه کردند.
user avatar
نیما تکلو
بسیار بسیار باارزش . ممنون از استاد بهرامی عزیز ، منتظر انتشار بخش های بیشتر و کامل شدن مجموعه هستیم به شخصه ایراد خاصی در مجموعه ندیدم ولی دوستانی ک... ادامه
user avatar
Masih Mohaghegh
اموزشی دقیق .شیوا .کامل .جامع به نهایت تکنیکی ومستدل ..به همراه توضیحات مورد نیاز .جناب بهرامی واقعا استاد یک ایران هستند
user avatar
محسن معرفی
کاری ارزشمند از استاد بهرامی
نمایش بیشتر
درباره ساز

آموزش ردیف سه تار به روش مکتب صبا: از مبتدی تا پیشرفته

ردیف سه تار یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین موارد پیشرفته در موسیقی ایرانی است که شامل مجموعه‌ای از قطعات موسیقی سنتی ایرانی است. این ردیف توسط بزرگان موسیقی ایرانی مانند درویش خان، نورعلی برومند، و محمدرضا لطفی تدوین شده است.

اگر به یادگیری ردیف سه تار علاقه دارید، این مجموعه به شما کمک می‌کند تا با این مکتب موسیقی آشنا شوید. در اینجا، ما به بررسی اهمیت ردیف سه تار، مراحل یادگیری آن، و منابع آموزشی مناسب می‌پردازیم.

اهمیت ردیف سه تار به روش مکتب صبا

ردیف سه تار یکی از پایه‌های اصلی موسیقی ایرانی است. این ردیف شامل مجموعه‌ای از قطعات موسیقی است که گستره‌ای از مفاهیم و تکنیک‌های موسیقی ایرانی را در بر می‌گیرد. یادگیری ردیف سه تار به روش مکتب صبا به نوازندگان کمک می‌کند تا با موسیقی ایرانی آشنا شوند و مهارت‌های نوازندگی خود را بهبود بخشند.

مراحل یادگیری ردیف سه تار به روش مکتب صبا

یادگیری ردیف سه تار به روش مکتب صبا یک فرایند تدریجی است که نیاز به تمرین و صبر دارد. این فرایند معمولاً از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

  • آشنایی با اصول اولیه سه تار: در این مرحله، هنرجو با نحوه صحیح نشستن، گرفتن سه تار، و تولید صدا آشنا می‌شود.

  • یادگیری تکنیک‌های نوازندگی: در این مرحله، هنرجو تکنیک‌های پایه‌ای نوازندگی سه تار مانند گام‌ها، پرده‌ها، و مضراب‌ها را می‌آموزد.

  • آشنایی با قطعات ردیف سه تار: در این مرحله، هنرجو به تدریج قطعات ردیف سه تار را می‌آموزد.

منابع آموزشی مناسب برای یادگیری ردیف سه تار به روش مکتب صبا

برای یادگیری ردیف سه تار به روش مکتب صبا، می‌توانید از منابع مختلفی استفاده کنید. برخی از منابع آموزشی مناسب عبارتند از:

  • کتاب‌های آموزشی: کتاب‌های آموزشی ردیف سه تار توسط بسیاری از استادان موسیقی ایرانی نوشته شده است. این کتاب‌ها شامل آموزش‌های گام به گام ردیف سه تار هستند.

  • استاد خصوصی: یادگیری ردیف سه تار زیر نظر یک استاد خصوصی یکی از روش‌های یادگیری است. یک استاد خصوصی می‌تواند به شما کمک کند تا تکنیک‌های نوازندگی را یاد بگیرید.

  • مجموعه آموزشی آنلاین خنیاگر: مجموعه آموزشی آنلاین ردیف سه تار به روش مکتب صبا در خنیاگر توسط یکی از برجسته‌ترین و بهترین استادان موسیقی ایرانی، یعنی طینوش بهرامی آموزش داده می‌شود. این مجموعه شامل آموزش‌های تصویری و ویدیویی است که شما در هر لحظه و هر مکانی به آنها دسترسی دارید. مجموعه آموزشی آنلاین ردیف سه تار به روش مکتب صبا با تدریس طینوش بهرامی شما را از هر نوع و روش آموزشی دیگر بی‌نیاز می‌کند.

مزایای مجموعه آموزش ردیف سه تار به روش مکتب صبا

  • آموزش جامع و کامل از صفر تا حرفه‌ای: این مجموعه شامل دروس ویدیویی بسیار متنوعی است که به هنرجویان از مبتدی تا حرفه‌ای کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم برای آموزش ردیف سه تار را بیاموزند.

  • تدریس توسط استاد مجرب و با تجربه: این مجموعه توسط استاد طینوش بهرامی تدریس می‌شود. بهرامی از نوازندگان و اساتید برجسته سه تار در ایران است و سال‌ها تجربه تدریس و نوازندگی سه تار را دارد.

  • استفاده از روش‌های آموزشی نوین و کاربردی: این مجموعه از روش‌های آموزشی نوین و کاربردی استفاده می‌کند که به هنرجویان کمک می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به مهارت‌های لازم برای نواختن ردیف سه تار دست پیدا کنند.

  • دسترسی آسان و سریع از طریق اینترنت: این مجموعه به صورت آنلاین عرضه می‌شود و هنرجویان می‌توانند در هر زمان و مکانی به آن دسترسی داشته باشند.

سخن پایانی

یادگیری و آموزش ردیف سه تار به روش مکتب صبا یک تجربه ارزشمند و لذت‌بخش است. اگر به موسیقی ایرانی علاقه دارید، یادگیری ردیف سه تار می‌تواند یک نقطه عطف عالی برای شما باشد.

course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز