promotion
ردیف مکتب صبا ۱
Loading...
ردیف مکتب صبا ۱-طینوش بهرامی
ردیف مکتب صبا ۱
طینوش بهرامی
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
پرسش و پاسخ و مقدمه
مشاهده رایگان
۱پرسش و پاسخ در مورد ردیف مکتب صبا
در پرسش و پاسخ پیش رو سوالاتی که ممکن از در مورد این ردیف برای مخاطب ایجاد شود از استاد بهرامی پرسیده شده و پاسخ های ایشان در این ویدئو آمده است
۲۳:۲۰
۲مقدمه
استاد بهرامی از استاد صبا و در مورد ردیف فعلی که بر اساس گنیجینه ردیفی استاد صبا خلق شده است می گوید.
۰۹:۲۱
آواز اصفهان
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
اجرا و توضیح «درآمد، سینه مال و کرشمه» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲
اجرا و توضیح «جامه دران» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
اجرا و توضیح «بیات راجع» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۰۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
اجرا و توضیح «سوز و گداز» در آواز اصفهان به همراه تکنیک های مورد نیاز
۱۳:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۵
اجرای کامل آواز اصفهان از ابتدا تا انتها
۱۰:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز دشتی
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۶
اجرا و توضیح «درآمد اول و کرشمه» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۷
اجرا و توضیح «حاجیانی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۲:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۸
اجرا و توضیح «عشاق تا گیلکی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۹:۱۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۹
اجرا و توضیح «گیلکی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۰
اجرا و توضیح «آواز غم انگیز» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۱
اجرا و توضیح «دشتستانی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۲
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۱:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۳
اجرا و توضیح «دیلمان و سارنج» در آواز دشتی به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۱۴
اجرای کامل آواز دشتی از ابتدا تا انتها
۱۱:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز افشاری
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۵
اجرا و توضیح «درآمد اول» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۲۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۶
اجرا و توضیح «درآمد دوم» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۷
اجرا و توضیح «قرایی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۸
اجرا و توضیح «رهاوی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۹
اجرا و توضیح «نحیب و عراق» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۰
اجرا و توضیح «تخت طاقدیس» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۲۱
اجرا و توضیح «صدری» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۲۲
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز افشاری به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۳۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۲۳
اجرای کامل آواز افشاری از ابتدا تا انتها
۰۸:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز ابوعطا
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۴
اجرا و توضیح «درآمد» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۵
اجرا و توضیح «کرشمه» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۲۶
اجرا و توضیح «سیخی» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲۷
اجرا و توضیح «حجاز» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۲:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۲۸
اجرا و توضیح «کرشمه حجاز» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۹
اجرا و توضیح «گبری» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۵۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۰
اجرا و توضیح «خسرو و شیرین» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۳۱
اجرا و توضیح «چهارباغ» در آواز ابوعطا به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۳۲
اجرای کامل آواز ابوعطا از ابتدا تا انتها
۰۹:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
آواز بیات ترک
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۳۳
اجرا و توضیح «درآمد» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۳۴
اجرا و توضیح «حزین» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۰۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳۵
اجرا و توضیح «دوگاه» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۶
اجرا و توضیح «قطار» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۷
اجرا و توضیح «مثنوی» در آواز بیات ترک به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۴:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۸
اجرای کامل آواز بیات ترک از ابتدا تا انتها
۱۰:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
دستگاه شور
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۳۹
کوک دستگاه شور در این آموزش «دو سل لا ر» است. اما شیوه کوک کردن بایستی از روش متفاوتی از ابزار تیونر انجام شود. این روش در این ویدئو توضیح داده شده است.
۰۵:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۴۰
اجرا و توضیح «درآمد خارا» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۱۰:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۴۱
اجرا و توضیح «اوج» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۵:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴۲
اجرا و توضیح «شهناز» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۷:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۴۳
اجرا و توضیح «رضوی» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۶:۲۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۴۴
اجرا و توضیح «حسینی» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۸:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۴۵
اجرا و توضیح «فرود» در دستگاه شور به همراه تکنیک های مورد نیاز
۰۳:۰۳
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

ردیف مکتب صبا ۱طینوش بهرامی
اکنون شاهد یک اتفاق تاریخی و بسیار مهم در موسیقی ایرانی هستیم. ساز سه تار دارای یک ردیف جدید شده است. استاد طینوش بهرامی با سالیان متمادی پژوهش هایی که بر شخصیت و فعالیت های استاد ابوالحسن خان صبا داشته اند؛ اکنون موفق به ترجمه ردیف مکتبی ایشان برای ساز سه تار شده اند. ارائه یک ردیف جدید برای سه تار امکانات جدید و جذابی را در اختیار نوازندگان و آهنگسازان می گذارد تا بتوانند موسیقی هایی بسیار بدیع و زیبا خلق کنند.

سوالات متداول

کوک مورد استفاده در این ردیف چیست؟
نظرات کاربران
۵.۰/۵۲۱ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۵.۰۲۱ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

علیرضا منصورکیایی
ممنون از استاد بهرامی عزیز که عالی وکامل دروس رو ارائه کردند.
نیما تکلو
بسیار بسیار باارزش . ممنون از استاد بهرامی عزیز ، منتظر انتشار بخش های بیشتر و کامل شدن مجموعه هستیم به شخصه ایراد خاصی در مجموعه ندیدم ولی دوستانی ک... ادامه
Masih Mohaghegh
اموزشی دقیق .شیوا .کامل .جامع به نهایت تکنیکی ومستدل ..به همراه توضیحات مورد نیاز .جناب بهرامی واقعا استاد یک ایران هستند
محسن معرفی
کاری ارزشمند از استاد بهرامی
نمایش بیشتر
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز