promotion
آواز ایرانی ۱
Loading...
آواز ایرانی ۱-مهیار شادُروان
آواز ایرانی ۱
مهیار شادُروان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
فصل ۱
مشاهده رایگان
۱قسمت ۱
شناخت اهمیت تنفس و معرفی تمریناتی برای درک این موضوع
۱۷:۰۰
۲قسمت ۲
شروع یادگیری تحریر در آواز ایرانی و تمرینات اولیه آن
۱۷:۳۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
شناخت تحریرهای مختلف و تمرینات آن
۱۶:۴۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
انواع مشکل‌تر تحریر توضیح داده می‌شود و نکات و تمرینات مربوط به آن اجرا می‌گردد
۱۸:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۵
آموزش «درآمد» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۴:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۶
آموزش «جامه‌دران» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۷
آموزش «بیات راجع» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۵:۳۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۸
آموزش «اوج» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۹
آموزش «فرود» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۲۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۰
آموزش «سوز و گداز» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۱
آموزش «درآمد» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۶:۱۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۲
آموزش «گشایش و داد» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۳
آموزش «فیلی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۴
آموزش «شکسته» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۵
آموزش «دلکش» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۲۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۶
آموزش «مدگردی به قرچه» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۰۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۷
آموزش «عراق» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۱۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۸
آموزش «قرایی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۱:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۱۹
آموزش «راک» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۳۰:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۲۰
آموزش «راک» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۸:۲۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۲۱
آموزش «نی‌ریز» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۲قسمت ۲۲
آموزش «چارپاره» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۰۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۳قسمت ۲۳
آموزش «خاوران» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۳۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۴قسمت ۲۴
آموزش «حصار» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۵قسمت ۲۵
آموزش «مرادخانی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۱:۲۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۶قسمت ۲۶
آموزش «طوسی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۰۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۷قسمت ۲۷
آموزش «مثنوی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۰:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۸
آموزش «درآمد» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۲:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۹
آموزش «چکاوک» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۲:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳۰
آموزش «بیداد» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۹:۱۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۱
آموزش «اوج» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۲
آموزش «شوشتری» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۳
آموزش «لیلی و مجنون» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۵۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۴
آموزش «نی‌داوود» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۳۵
آموزش «طرز» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۳۶
آموزش «راز و نیاز» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۳۷
آموزش «بختیاری» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۳۸
آموزش «می‌گلی» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

آواز ایرانی ۱مهیار شادُروان
مجموعه‌های آموزش آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی هستند که با شیوه‌ای روش‌مند و دقیق تدریس شده است. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این مجموعه‌های مفصل نیازمند چند سال تمرین مداوم است و نباید با عجله به آنها پرداخته شود. در این تمریناتی برای پرورش صدا و اجرای تحریر آورده شده است. پس از آن با آواز اصفهان آغاز می‌کنیم و بعد به دستگاه ماهور وارد می‌شویم. بعد از ماهور به همایون می‌رویم و گوشه‌های زیبای دستگاه همایون را تمرین می‌کنیم. تمامی جلسات دارای نمونه‌های صوتی از اساتید آواز ایرانی هستند.

سوالات متداول

این مجموعه بر اساس کدام ردیف تدریس می‌شود؟
اگر هیچ پیش‌زمینه‌ای در موسیقی ندارم می‌توانم از این مجموعه استفاده کنم؟
این آموزش برای بانوان هم کاربرد دارد؟
نظرات کاربران
۴.۹/۵۳۲ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۹۳۲ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

نسا فتح الهی
بسیار شیوا و کاربردی
parsa baghdadi
excellent
امین عظیمی
عالی
حیدر نظری
من مبحاث که دیدم خدایی خیل خوب اگه بصورت کامل باشه
نمایش بیشتر
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز