آواز ایرانی ۱
Loading...
آواز ایرانی ۱-مهیار شادُروان
آواز ایرانی ۱
مهیار شادُروان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
شناخت اهمیت تنفس و معرفی تمریناتی برای درک این موضوع
۱۷:۰۰
۲قسمت ۲
شروع یادگیری تحریر در آواز ایرانی و تمرینات اولیه آن
۱۷:۳۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
شناخت تحریرهای مختلف و تمرینات آن
۱۶:۴۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
انواع مشکل‌تر تحریر توضیح داده می‌شود و نکات و تمرینات مربوط به آن اجرا می‌گردد
۱۸:۱۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۵
آموزش «درآمد» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۴:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۶
آموزش «جامه‌دران» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۷
آموزش «بیات راجع» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۵:۳۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۸
آموزش «اوج» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۹
آموزش «فرود» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۲۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۰
آموزش «سوز و گداز» از آواز اصفهان، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۱
آموزش «درآمد» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۶:۱۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۲
آموزش «گشایش و داد» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۳
آموزش «فیلی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۴
آموزش «شکسته» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۵
آموزش «دلکش» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۲۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۶
آموزش «مدگردی به قرچه» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۰۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۷
آموزش «عراق» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۱۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۸
آموزش «قرایی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۱:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۱۹
آموزش «راک» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۳۰:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۲۰
آموزش «راک» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۸:۲۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۲۱
آموزش «نی‌ریز» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۵۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۲قسمت ۲۲
آموزش «چارپاره» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۰۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۳قسمت ۲۳
آموزش «خاوران» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۳۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۴قسمت ۲۴
آموزش «حصار» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۵قسمت ۲۵
آموزش «مرادخانی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۱:۲۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۶قسمت ۲۶
آموزش «طوسی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۰۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۷قسمت ۲۷
آموزش «مثنوی» از دستگاه ماهور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۰:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۸
آموزش «درآمد» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۲:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۹
آموزش «چکاوک» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۲:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳۰
آموزش «بیداد» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۹:۱۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۱
آموزش «اوج» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۲
آموزش «شوشتری» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۳
آموزش «لیلی و مجنون» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۵۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۴
آموزش «نی‌داوود» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۲۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۳۵
آموزش «طرز» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۳۶
آموزش «راز و نیاز» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۳۷
آموزش «بختیاری» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۳۸
آموزش «می‌گلی» از دستگاه همایون، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

آواز ایرانی ۱مهیار شادُروان
مجموعه‌های آموزش آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی هستند که با شیوه‌ای روش‌مند و دقیق تدریس شده است. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این مجموعه‌های مفصل نیازمند چند سال تمرین مداوم است و نباید با عجله به آنها پرداخته شود. در این تمریناتی برای پرورش صدا و اجرای تحریر آورده شده است. پس از آن با آواز اصفهان آغاز می‌کنیم و بعد به دستگاه ماهور وارد می‌شویم. بعد از ماهور به همایون می‌رویم و گوشه‌های زیبای دستگاه همایون را تمرین می‌کنیم. تمامی جلسات دارای نمونه‌های صوتی از اساتید آواز ایرانی هستند.

سوالات متداول

این مجموعه بر اساس کدام ردیف تدریس می‌شود؟
اگر هیچ پیش‌زمینه‌ای در موسیقی ندارم می‌توانم از این مجموعه استفاده کنم؟
این آموزش برای بانوان هم کاربرد دارد؟
نظرات کاربران
۴.۹/۵۳۵ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۹۳۵ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
فرخنده اميرى
من شاید هیچ وقت نخوام آواز بخونم ولی هر نوازنده‌ای که موسیقی ایرانی می‌نوازه باید آواز ایرانی رو بشناسه. حتی برای خوب شنيدن هم لازمه که آواز ايرانی رو... ادامه
user avatar
امیرحسین عبدی
بسی عالی
user avatar
نسا فتح الهی
بسیار شیوا و کاربردی
user avatar
parsa baghdadi
excellent
نمایش بیشتر
درباره ساز

آموزش آواز ایرانی

آواز ایرانی یکی از غنی‌ترین و زیباترین موسیقی‌های جهان است. این موسیقی ریشه در فرهنگ و تاریخ ایران دارد و از نظر تکنیکی بسیار پیچیده است. اگر به یادگیری آواز ایرانی علاقه دارید، این مجموعه آموزشی برای شما مناسب است.

در مجموعه آموزش آواز ایرانی، شما با اصول آواز ایرانی آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که چگونه صدای خود را کنترل کنید، نت بخوانید و آهنگ‌های ایرانی را اجرا کنید. این مجموعه آموزشی توسط استاد مجرب و باتجربه تدریس می‌شود و شامل مطالب تئوری و عملی است.

مجموعه آموزش آواز ایرانی شامل مفاهیم و تکنیک‌های گوناگونی است که در سطوح مختلف قابل استفاده است. این بدان معناست که این دوره هم برای مبتدیان مناسب است و آن‌ها را با اصول و مبانی آواز ایرانی آشنا می‌کند، و هم برای افرادی که در سطوح پیشرفته هستند و می‌خواهند مهارت‌های خود را تقویت کنند و به سطوح بالاتری در آواز ایرانی برسند، مناسب است.

در مجموعه آموزش آواز ایرانی چه چیزی آموزش می‌بینید

در این مجموعه آموزشی، تکنیک‌ها و مباحثی که بررسی می‌شوند، از سطوح ابتدایی تا پیشرفته قرار دارند. بنابراین، اگر شما یک مبتدی هستید و می‌خواهید ابتدا اصول آواز ایرانی را یاد بگیرید یا اگر شما یک علاقمند به آواز ایرانی با تجربه هستید و می‌خواهید مهارت‌های خود را به سطوح پیشرفته ارتقا دهید، این دوره برای شما مناسب خواهد بود.

در مجموعه آموزش آواز ایرانی به تاریخچه و فرهنگ نیز پرداخته می‌شود. آشنایی با تاریخچه و ریشه‌های آواز ایرانی بسیار مهم است و درک بهتری از این هنر را به شما می‌دهد.

در طول این دوره، شما با نیازمندی‌ها و ویژگی‌های آواز ایرانی آشنا می‌شوید و با تکنیک‌ها و الگوهای اساسی آواز ایرانی آشنا می‌شوید. همچنین، به شما درکی از مختصات فرهنگی و تاریخی که آواز ایرانی در آن شکل گرفته است، می‌بخشد.

مجموعه آموزش آواز ایرانی خنیاگر

با گذراندن مجموعه آموزش آواز ایرانی، شما فرصت خواهید داشت تا آواز ایرانی را در زمینهٔ فرهنگ و هنر ایران بیشتر بشناسید و درک بهتری از زمینهٔ اجتماعی و تاریخی آن پیدا کنید.

در این مجموعه آموزشی به انواع آوازهای ایرانی از جمله دستگاه‌ها و سبک‌ها پرداخته می‌شود. مجموعه جامع آموزشی آواز ایرانی خنیاگر شامل آشنایی با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و سبک‌های آوازی است که در ایران متداول هستند.

با گذراندن مجموعه آموزش آواز ایرانی، شما به تمامیت بیشتری از آواز ایرانی در ابعاد مختلف دست خواهید یافت و قادر خواهید بود در سبک‌ها و دستگاه‌های مختلف آواز ایرانی عملکرد داشته باشید.

در مجموعه آموزش آواز ایرانی تکنیک‌های خاصی برای آواز خواندن در دستگاه‌های مختلف نیز آموزش داده می‌شود. هر دستگاه موسیقی در آواز ایرانی نیازمند تکنیک‌ها و روش‌های خاصی است که باعث بهبود کیفیت و قدرت صدا و آوای فرد می‌شود.

در مجموعه آموزش آواز ایرانی چه تکنیک‌هایی فرا می‌گیرد

در این دوره، شما با تکنیک‌های متنوع صداسازی و آوازخوانی در دستگاه‌های مختلف آشنا می‌شوید. این تکنیک‌ها شامل روش‌های نوازش، تنظیم صدا، مدیریت تنفس، کنترل و دستیابی به دامنه صدای وسیع‌تر، تکنیک‌های آرمونیک و موارد دیگر است.

با گذراندن مجموعه آموزش آواز ایرانی، شما قادر خواهید بود تکنیک‌های مربوط به هر دستگاه را فراگیری کنید و با استفاده از آنها، در خواندن آواز در دستگاه‌های مختلف به بهترین شکل ممکن عمل کنید.

 پس از پایانِ گذراندن مجموعه آموزش آواز ایرانی، شما قادر خواهید بود آهنگ‌های ایرانی را به صورت صحیح و زیبا اجرا کنید. شما همچنین می‌توانید با سایر علاقه‌مندان به آواز ایرانی آشنا شوید و در گروه‌های آواز شرکت کنید.

مزایای یادگیری آواز ایرانی

یادگیری آواز ایرانی مزایای زیادی دارد، از جمله:

  • بهبود سلامت جسمی و روحی
  • افزایش اعتماد به نفس
  • تقویت مهارت‌های ارتباطی
  • خلاقیت و بیان خود
  • لذت بردن از موسیقی

اگر به یادگیری آواز ایرانی علاقه دارید، این مجموعه آموزشی برای شما مناسب است. با ثبت نام در مجموعه آموزش آواز ایرانی در خنیاگر، شما می‌توانید به یک خواننده ایرانی ماهر تبدیل شوید و از مزایای یادگیری این موسیقی زیبا بهره‌مند شوید.

course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز