آواز ایرانی ۲
Loading...
آواز ایرانی ۲-مهیار شادُروان
آواز ایرانی ۲
مهیار شادُروان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱
آموزش «درآمد» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۵:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲
آموزش «حجاز» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۵:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳
آموزش «اوج» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۵۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴
آموزش «رامکلی» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۵
آموزش «سیخی» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۶
آموزش «گبری» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۵:۰۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۷
آموزش «لیلی و مجنون» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۴:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۸
آموزش «خسرو و شیرین» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۳:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۹
آموزش «دشتستانی» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۱۰
آموزش «چارپاره» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۲۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۱۱
آموزش «یتیمک» از آواز ابوعطا، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۱۲
آموزش «درآمد» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۶:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۱۳
آموزش «جامه‌دران» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۱۴
آموزش «حصار» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۲۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۱۵
آموزش «عراق» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۶:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۱۶
آموزش «حزین» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۱۷
آموزش «نحیب» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۱۸
آموزش «رهاب» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۱۹
آموزش «قرایی» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۳:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۲۰
آموزش «صدری» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۲۱
آموزش «مثنوی» از آواز افشاری، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۰:۰۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۲۲
آموزش «درآمد» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۹:۰۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۲۳
آموزش «جامه‌دران» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۴۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۲۴
آموزش «فیلی» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۲۵
آموزش «شکسته» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۲۶
آموزش «شکسته قره‌باغ» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۲۷
آموزش «شهابی» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۹:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۲۸
آموزش «قطار» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۲۹
آموزش «ابل» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۳۰
آموزش «دوگاه» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۳۱
آموزش «روح‌الارواح» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۳۲
آموزش «مثنوی» از آواز بیات ترک، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۷:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۳۳
آموزش «درآمد» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۷:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۳۴
آموزش «بیات راجع» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۳۵
آموزش «اوج» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۳۶
آموزش «قرچه» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۳۷
آموزش «رضوی» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۳۸
آموزش «دیلمان» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۳۹
آموزش «حاجیانی» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۴۰
آموزش «غم‌انگیز» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۴۱
آموزش «چوپانی» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۷:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۴۲
آموزش «گیلکی» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱قسمت ۴۳
آموزش «بیدگلی» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۳:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۲قسمت ۴۴
آموزش «فرود» از آواز دشتی، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۵
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۴۵
آموزش «درآمد» از آواز کرد بیات، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۴:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۴۶
آموزش «حزین» از آواز کرد بیات، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۶:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۴۷
آموزش «اوج» از آواز کرد بیات، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۳۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۴۸
آموزش «فرود» از آواز کرد بیات، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۳:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۶
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت ۴۹
آموزش «درآمد خارا، کرشمه» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲قسمت ۵۰
آموزش «رهاوی» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۸:۰۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳قسمت ۵۱
آموزش «سلمک» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۸:۰۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت ۵۲
آموزش «شهناز» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۱۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵قسمت ۵۳
آموزش «قرچه» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۰:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶قسمت ۵۴
آموزش «رضوی» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۲:۰۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷قسمت ۵۵
آموزش «حسینی» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۱۱:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸قسمت ۵۶
آموزش «دوبیتی» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۳۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹قسمت ۵۷
آموزش «زیرکش سلمک» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۰۵:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰قسمت ۵۸
آموزش «مثنوی» از دستگاه شور، توضیحات کامل، اجرا و نکات مهم آن
۲۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

آواز ایرانی ۲مهیار شادُروان
مجموعه‌های آموزش آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی هستند که با شیوه‌ای روش‌مند و دقیق تدریس شده است. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این مجموعه‌های مفصل نیازمند چند سال تمرین مداوم است و نباید با عجله به آنها پرداخته شود. در این مجموعه، به آموزش و اجرای دستگاه شور و آوازهای آن، یعنی ابوعطا، بیات ترک، کرد بیات، دشتی و افشاری پرداخته می‌شود. تمامی جلسات دارای نمونه‌های صوتی از اساتید آواز ایرانی هستند.

سوالات متداول

این مجموعه بر اساس کدام ردیف تدریس می‌شود؟
این آموزش برای بانوان هم کاربرد دارد؟
نظرات کاربران
۴.۸/۵۸ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۸۸ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
نوید شعبانعلی
سلام خدمت عزیزان هنردوست، سعادت داشتم و ۲روز پیش حضوری در خدمت استاد شادُروان بودم، لحظات پر حظّی داشتم که در تمام عمر تجربه نکرده بودم، ایشان گنجینه‌... ادامه
user avatar
مهران ش
توجه استاد شادروان به جزییات و همراهی آواز با ساز این مجموعه را برای هنرجویان ساز, آواز و همچینین محققین بسیار جذاب می کند. اجرای توانمند و کیفیت ص... ادامه
user avatar
علی رضاخانی
عالی
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز