آواز ایرانی ۲-مهیار شادُروان
آواز ایرانی ۲
مهیار شادُروان
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد» از آواز ابوعطا
۲۵:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «حجاز» از آواز ابوعطا
۱۵:۲۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «اوج» از آواز ابوعطا
۱۰:۵۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «رامکلی» از آواز ابوعطا
۱۰:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵گوشه‌ی «سَیَخی» از آواز ابوعطا
۱۳:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶گوشه ی «گَبری» از آواز ابوعطا
۱۵:۰۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷گوشه‌ی «لیلی و مجنون» از آواز ابوعطا
۰۴:۴۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸گوشه‌ی «خسرو و شیرین» از آواز ابوعطا
۱۳:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹گوشه‌ی «دشتستانی» از آواز ابوعطا
۰۹:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰گوشه‌ی «چارپاره» از آواز ابوعطا
۱۴:۲۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱گوشه‌ی «یتیمَک» از آواز ابوعطا
۰۵:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد» از آواز افشاری
۱۶:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «جامه‌دران» از آواز افشاری
۱۱:۵۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «حصار» از آواز افشاری
۰۵:۲۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «عراق» از آواز افشاری
۱۶:۲۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵گوشه‌ی «حزین» از آواز افشاری
۰۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶گوشه‌ی «نهیب» از آواز افشاری
۰۷:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷گوشه‌ی «رهاب» از آواز افشاری
۰۷:۲۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸گوشه‌ی «قرایی» از آواز افشاری
۰۳:۵۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹گوشه‌ی «صدری» از آواز افشاری
۰۵:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰گوشه‌ی «مثنوی» از آواز افشاری
۲۰:۰۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد» از آواز بیات ترک
۱۹:۰۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «جامه‌دران» از آواز بیات ترک
۰۷:۴۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «فیلی» از آواز بیات ترک
۰۶:۱۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «شکسته» از آواز بیات ترک
۰۹:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵گوشه‌ی «شکسته قره‌باغ» از آواز بیات ترک
۰۷:۵۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶گوشه‌ی «شهابی» از آواز بیات ترک
۰۹:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷گوشه‌ی «قطار» از آواز بیات ترک
۰۷:۱۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸گوشه‌ی «ابول» از آواز بیات ترک
۰۷:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹گوشه‌ی «دوگاه» از آواز بیات ترک
۰۸:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰گوشه‌ی «روح‌الارواح» از آواز بیات ترک
۱۲:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱گوشه‌ی «مثنوی» از آواز بیات ترک
۱۷:۱۲
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد» از آواز دشتی
۱۷:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «بیات راجه» از آواز دشتی
۱۴:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «اوج» از آواز دشتی
۱۴:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «قرچه» از آواز دشتی
۰۶:۴۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵گوشه‌ی «رضوی» از آواز دشتی
۰۶:۰۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶گوشه‌ی «دیلمان» از آواز دشتی
۱۴:۰۷
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷گوشه‌ی «حاجیانی» از آواز دشتی
۰۵:۵۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸گوشه‌ی «غم‌انگیز» از آواز دشتی
۰۷:۳۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹گوشه ی «چوپانی» از آواز دشتی
۰۷:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰گوشه‌ی «گیلکی» از آواز دشتی
۰۸:۳۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۱گوشه‌ی «بیدگلی» از آواز دشتی
۰۳:۵۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۲گوشه‌ی «فرود» از آواز دشتی
۰۶:۴۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۵
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد» از آواز کرد بیات
۱۴:۴۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «حزین» از آواز کرد بیات
۰۶:۱۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «اوج» از آواز کرد بیات
۰۵:۳۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «فرود» از آواز کرد بیات
۰۳:۵۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۶
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱گوشه‌ی «درآمد خارا، کرشمه» از دستگاه شور
۲۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین
۲گوشه‌ی «رهاوی» از دستگاه شور
۰۸:۰۴
نیازمند ۱ هفته تمرین
۳گوشه‌ی «سلمک» از دستگاه شور
۱۸:۰۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴گوشه‌ی «شهناز» از دستگاه شور
۰۵:۱۱
نیازمند ۱ هفته تمرین
۵گوشه‌ی «قرچه» از دستگاه شور
۱۰:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۶گوشه‌ی «رضوی» از دستگاه شور
۱۲:۰۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۷گوشه‌ی «حسینی» از دستگاه شور
۱۱:۴۶
نیازمند ۱ هفته تمرین
۸گوشه‌ی «دوبیتی» از دستگاه شور
۰۵:۳۵
نیازمند ۱ هفته تمرین
۹گوشه‌ی «زیرکش سلمک» از دستگاه شور
۰۵:۱۹
نیازمند ۱ هفته تمرین
۱۰گوشه‌ی «مثنوی» از دستگاه شور
۲۵:۳۸
نیازمند ۱ هفته تمرین

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

آواز ایرانی ۲مهیار شادُروان
مجموعه‌های آموزش آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی هستند که با شیوه‌ای روش‌مند و دقیق تدریس شده است. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این مجموعه‌های مفصل نیازمند چند سال تمرین مداوم است و نباید با عجله به آنها پرداخته شود. در این مجموعه، به آموزش و اجرای دستگاه شور و آوازهای آن، یعنی ابوعطا، بیات ترک، کرد بیات، دشتی و افشاری پرداخته می‌شود. تمامی جلسات دارای نمونه‌های صوتی از اساتید آواز ایرانی هستند.

سوالات متداول

این مجموعه بر اساس کدام ردیف تدریس می‌شود؟
این آموزش برای بانوان هم کاربرد دارد؟
نظرات کاربران
۴.۸/۵۸ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۸۸ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
نوید شعبانعلی
سلام خدمت عزیزان هنردوست، سعادت داشتم و ۲روز پیش حضوری در خدمت استاد شادُروان بودم، لحظات پر حظّی داشتم که در تمام عمر تجربه نکرده بودم، ایشان گنجینه‌... ادامه
user avatar
مهران ش
توجه استاد شادروان به جزییات و همراهی آواز با ساز این مجموعه را برای هنرجویان ساز, آواز و همچینین محققین بسیار جذاب می کند. اجرای توانمند و کیفیت ص... ادامه
user avatar
علی رضاخانی
عالی
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز