سرنا (با نت و علمی)
Loading...
سرنا (با نت و علمی)-احسان عبدی پور
سرنا (با نت و علمی)
احسان عبدی پور
توجه
اینترنت مصرفی خنیاگر برای دانلود و تماشا اندک است
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز
course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
مقدمه
مشاهده رایگان
۱مقدمه
قرار است در این مجموعه چه کار کنیم؟ چرا چنین مجموعه‌ای تولید شد؟ چه نیازی به ثبت تصویری آموزش سرنا وجود داشت؟
۰۴:۲۰
فصل ۱
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت اول
ساختمان ساز سرنا و قمیش آن را بشناسیم و با شیوه ساخت و اتصال آنها آشنا شویم
۱۸:۰۲
۲قسمت دوم
در این قسمت یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از یک «نی»، تکنیک نفس برگردان را تمرین کنیم
۱۱:۲۸
نیازمند ۲ هفته تمرین
۳قسمت سوم
در این قسمت ابتدا شیوه صحیح به دست گرفتن ساز سرنا را یاد می‌گیریم. سپس نحوه برخورد زبان با قمیش و دمیدن در ساز آموزش داده می‌شود و در انتها تمرینات اولیه برای نت‌های سفید و گرد و همچنین برای آغاز استخراج صدا از ساز ارائه می‌گردد.
۱۱:۳۳
نیازمند ۱ هفته تمرین
۴قسمت چهارم
در این قسمت با نت‌های سیاه و گرد آشنا می‌شویم و تمرینات برای تسلط بر اجرای این نت‌ها با ساز سرنا ارائه می‌شود. در انتها با استفاده از همین نت‌های ساده یک ملودی آشنا می‌نوازیم
۰۵:۰۴
نیازمند ۲ هفته تمرین
۵قسمت پنجم
در ابتدا ملودی «سیت بیارم» را یاد می‌گیریم و اجرا می‌کنیم: سپس به یادگیری نت‌های سفید نقطه‌دار می‌پردازیم و در انتها با یک ملودی ساده با رقص «سنگین سماع» آشنا می‌شویم
۰۸:۲۴
نیازمند ۲ هفته تمرین
۶قسمت ششم
در این قسمت به ادامه ریتم‌های سه ضربی می‌پردازیم و تمرینات و ملودی‌های مختلفی در این ریتم اجرا می‌کنیم. در ادامه مفاهیم «لگاتو» و «استکاتو» را یاد می‌گیریم و تمریناتی برای تسلط بر اجرای این تکنیک‌ها اجرا می‌کنیم
۰۷:۳۲
نیازمند ۳ هفته تمرین
۷قسمت هفتم
در این قسمت میزان‌های سه ضربی را با الگوی «یک و دو، سه و» تمرین می‌کنیم. ملودی محلی بزران، ملودی بینا بینا و در نهایت اجرای پیوسته با خط اتصال را تمرین می‌کنیم
۰۵:۴۵
نیازمند ۲ هفته تمرین
۸قسمت هشتم
در این قسمت تمرین‌هایی با ریتم دوتایی و تکنیک استکاتو و همچنین نت‌های چنگ متصل با ریتم سه‌تایی اجرا می‌شود
۰۳:۰۰
نیازمند ۱ هفته تمرین
فصل ۲
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت نهم
۱. تکیه با انگشت اول روی نت سل ۲. تکیه به صورت واخوان با انگشت‌های پایین ۳. تمرین تکیه سه‌انگشتی با ریتم سه‌تایی بر اساس ترانه «هیلو هیلو»
۰۴:۳۸
نیازمند ۳ هفته تمرین
۲قسمت دهم
۱. توضیح اجرای تکیه با انگشت و زبان همزمان ۲. اجرای ترانه «هیلو هیلو» با این تکیه جدید ۳. تمرین برای تسلط بر تکیه
۰۶:۲۷
نیازمند ۳ هفته تمرین
۳قسمت یازدهم
اجرای ملودی‌های رقص سه‌پا با ریتم‌های شش‌تایی و ملودی محلی دایه دایه
۰۴:۵۱
نیازمند ۳ هفته تمرین
۴قسمت دوازدهم
در این قسمت ادامه ملودی‌های رقص سه‌پا را پی می‌گیریم و سپس به یادگیری تکیه‌های پیوسته می‌پردازیم. در انتها قطعه لرزان لرزان را اجرا می‌کنیم
۰۵:۳۶
نیازمند ۳ هفته تمرین
۵قسمت سیزدهم
در این قسمت ملودی‌های رقص سه‌پا را با تکنیک ترمولو می‌نوازیم و در انتها تکنیک تکیه با زبان را یاد می‌گیریم
۰۷:۳۷
نیازمند ۴ هفته تمرین
۶قسمت چهاردهم
در این قسمت به ملودی‌های رقص دوپا، فتاحی و فتاح پاشایی می‌پردازیم
۰۳:۲۷
نیازمند ۴ هفته تمرین
۷قسمت پانزدهم
در این قسمت به ادامه ملودی‌های رقص دوپا می‌پردازیم و در انتها یک اتود بر اساس مقام سوار هو اجرا می‌کنیم
۰۵:۵۰
نیازمند ۴ هفته تمرین
۸قسمت شانزدهم
در این قسمت ملودی‌های رقص سه‌پا را به صورت مفصل‌تر و جدی‌تر بررسی می‌کنیم تا نوازنده بتواند یک رقص را تقریبا به صورت کامل اجرا کند
۰۴:۰۴
نیازمند ۴ هفته تمرین
فصل ۳
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت هفدهم
در این قسمت تکنیک‌های مقام شانه‌شکی را می‌آموزیم. باز هم به رقص سه‌پا می‌پردازیم و در انتها تکنیک تریل را یاد می‌گیریم
۰۶:۱۴
نیازمند ۴ هفته تمرین
۲قسمت هجدهم
در این قسمت مقام شانه‌شکی را اجرا می‌کنیم
۰۴:۰۶
نیازمند ۶ هفته تمرین
۳قسمت نوزدهم
در این قسمت مقام سنگین سماع را به صورت مفصل یاد می‌گیریم و اجرا می‌کنیم
۰۹:۰۰
نیازمند ۶ هفته تمرین
۴قسمت بیستم
در این قسمت شیوه اجرای نت سل بالا را یاد می‌گیریم و سپس ملودی‌های دیگری در سنگین سماع اجرا می‌کنیم
۱۰:۱۵
نیازمند ۸ هفته تمرین
۵قسمت بیست و یکم
در این قسمت به مقام فتاح پاشایی می‌پردازیم
۰۷:۴۱
نیازمند ۸ هفته تمرین
۶قسمت بیست و دوم
در این قسمت مقام سوار بازی یا سوار هو یا جنگ‌را را یاد می‌گیریم
۰۶:۵۳
نیازمند ۸ هفته تمرین
۷قسمت بیست و سوم
شیوه اجرای مقام چمری بسیار منحصر به فرد است و به تمرین زیادی نیاز دارد. این مقام را بایستی به صورت گوشی و بدون نت فرا گرفت
۰۸:۳۱
نیازمند ۱۲ هفته تمرین
۸قسمت بیست و چهارم
در این قسمت اجرای مقام رارا را می‌آموزیم
۰۳:۵۶
نیازمند ۴ هفته تمرین
فصل ۴
مشاهده و خرید
خرید کامل مجموعه به صرفه‌تر است
۱قسمت بیست و پنجم
در این قسمت به صورت جدی و مفصل به مقام سوار بازی می‌پردازیم
۰۶:۵۷
نیازمند ۱۵ هفته تمرین
۲قسمت بیست و ششم
در این قسمت به یادگیری مقام دوپا فتاحی می‌پردازیم
۰۵:۱۸
نیازمند ۱۵ هفته تمرین
۳قسمت بیست و هفتم
در این قسمت ترانه سیت بیارم را به صورت کامل یاد می‌گیریم
۰۳:۴۰
نیازمند ۳ هفته تمرین
۴قسمت بیست و هشتم
در این قسمت دو ترانه زیبای ارمان ارمان و دی بلال را یاد می‌گیریم
۰۳:۴۳
نیازمند ۲ هفته تمرین
۵قسمت بیست و نهم
در این قسمت نیز دو ترانه دیگر یاد خواهیم گرفت
۰۴:۳۸
نیازمند ۲ هفته تمرین
۶قسمت سی‌ام
در این قسمت رقص اوشاری را به صورت کامل فرا خواهیم گرفت
۰۵:۴۱
نیازمند ۱۲ هفته تمرین
۷قسمت سی و یکم
در این قسمت با ساختار و شیوه کارکرد ساز دهل آشنا می‌شویم
۰۸:۰۳
۸قسمت سی و دوم
در این قسمت با چند ریتم مهم که به وسیله دهل اجرا می‌شوند آشنا می‌شویم
۱۲:۱۷

کتابچه رایگان آموزش نت‌خوانی

الفبا و زبان موسیقی را به ساده‌ترین شکل با خنیاگر بیاموزید

توضیحات

سرنا (با نت و علمی)احسان عبدی پور
مجموعه‌ی حاضر، حاصل تلاش همکاری جناب «احسان عبدی‌پور» و تیم خنیاگر است. برای اولین‌بار است که می‌توان ساز سرنا را به شکلی دقیق و منظم و مدون آموزش دید و امیدواریم این مجموعه‌ی آموزشی به حفظ و گسترش این ساز زیبا کمک کند.
نظرات کاربران
۴.۲/۵۱۳ رای

برای ثبت امتیاز و نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

۴.۲۱۳ نفر رای داده‌اند
۵
۴
۳
۲
۱

user avatar
امیر دریکوند
والا خیلی گرونه
user avatar
**** ****
آموزش حرفه ای نیست، البته در حد این مبلغ می باشد اما ای کاش به صورت حرفه ای تر(کتاب و نت های دروس) با مبلغ در خور آن ارایه می شد، در هر حال نقطه ضعف ه... ادامه
user avatar
امین اسماعیل زاده سودجانی
قیمت ها بالا می‌باشند
user avatar
محمدامین اصل مرز
سلام قمیش را از کجا تهیه کنیم
درباره ساز

آموزش سرنا: از مبتدی تا پیشرفته

سرنا یکی از سازهای بادی ایرانی است که از چوب ساخته می‌شود. این ساز دارای دو سوراخ دهنی و هفت سوراخ انگشت است و با دمیدن در سوراخ دهنی و استفاده از انگشتان برای بستن و باز کردن سوراخ‌های انگشت، صدا تولید می‌کند.

اگر به یادگیری سرنا علاقه دارید، این مقاله به شما کمک می‌کند تا با این ساز و نحوه یادگیری آن آشنا شوید. در این مقاله، ما به بررسی اهمیت سرنا، مراحل یادگیری آن، و منابع آموزشی مناسب می‌پردازیم.

اهمیت سرنا

سرنا یکی از سازهای اصلی موسیقی ایرانی است. این ساز در بسیاری از قطعات موسیقی ایرانی، از جمله قطعات ردیف دستگاهی، استفاده می‌شود. یادگیری سرنا به نوازندگان کمک می‌کند تا با موسیقی ایرانی آشنا شوند و مهارت‌های نوازندگی خود را بهبود بخشند.

مراحل آموزش سرنا

یادگیری سرنا یک فرایند تدریجی است که نیاز به تمرین و صبر دارد. این فرایند معمولاً از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

  • آشنایی با اصول اولیه سرنا: در این مرحله، هنرجو با نحوه صحیح نشستن، گرفتن سرنا، و تولید صدا آشنا می‌شود.
  • یادگیری تکنیک‌های نوازندگی: در این مرحله، هنرجو تکنیک‌های پایه‌ای نوازندگی سرنا مانند نواختن نت‌ها، تحریر، و تکنیک‌های پیشرفته‌تر را می‌آموزد.
  • آشنایی با قطعات موسیقی ایرانی: در این مرحله، هنرجو به تدریج قطعات موسیقی ایرانی را می‌آموزد.
  • منابع آموزشی مناسب

منابع آموزش سرنا

کتاب‌های آموزشی: کتاب‌های آموزشی سرنا توسط بسیاری از استادان موسیقی ایرانی نوشته شده است. این کتاب‌ها شامل آموزش‌های گام به گام سرنا هستند.

استاد خصوصی: یادگیری سرنا زیر نظر یک استاد خصوصی می‌تواند موثر باشد. یک استاد خصوصی می‌تواند به شما کمک کند تا تکنیک‌های نوازندگی را یاد بگیرید.

دوره آموزش سرنا به صورت آنلاین با خنیاگر: دوره‌های آموزشی آنلاین سرنا توسط بسیاری از استادان موسیقی ایرانی برگزار می‌شود. این دوره‌ها معمولاً شامل آموزش‌های تصویری و صوتی هستند. این دوره شما را از رجوع به هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کند.

سخن پایانی

یادگیری سرنا یک تجربه ارزشمند و لذت‌بخش است. اگر به موسیقی ایرانی علاقه دارید، یادگیری سرنا می‌تواند یک نقطه شروع عالی برای شما باشد.

course supporter
مشاور و پشتیبانآرمین پرنیان
رفع اشکال و پاسخ به سوالات چگونه است؟
ضمانت یادگیری - بازگشت وجه تا ۹۰ روز